Våre samarbeidspartnere

Vi har flere gode samarbeidspartnere, med verdifull faglig kunnskap, som vil bidra til Lys i gamle hus.

Riksantikvaren

Riksantikvaren opprettet i 1912 er et norsk statlig direktorat, med ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Direktoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet. Et arbeidsområde er verdiskaping på kulturmiljøfeltet. Verdiskapingsarbeidet går ut på å framheve kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og -utvikling. Piloten Lys i gamle hus av Fortidsminneforeningen har fått tilskudd fra Riksantikvaren, som et verdiskapningsprosjekt.

riksantikvaren.no/verdiskapning

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse, som eies av sitt formål. Formålet er å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975 og har siden bidratt til, som en mulig alternativ og supplerende finansieringskilde, å realisere over 4000 større og mindre prosjekter. Lys i gamle hus har fått tilskudd for å være et prosjekt som bidrar til en bærekraftig stedsutvikling.

bergesenstiftelsen.no/lysigamlehus

Ressursgruppe

KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, som organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Distriktssenteret, et kompetansesenter som jobber for å styrke kommuner og regiones evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

Husbanken, en norsk statlig etat som er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, med samfunnsoppdrag å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi, (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, arkitekturpraksis og forskning.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser.