Velkommen til Lys i gamle hus

Mange norske kommuner jobber med attraktivitet og bolyst. Men i dette arbeidet er det ofte en ressurs som blir oversett. Tall fra SSB peker mot at 211.000 boliger i Norge står ubebodd, de fleste i distriktene. Samtidig er det folk som søker seg ut av byene, som gjerne kunne tenke seg et hus med sjel eller et småbruk.

Lys i Gamle Hus er Fortidsminneforeningens prosjektet for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til Distrikts-Norge. Vi har bred erfaring innen bygningsvern, vi har kunnskap om tilgjengelige tilskuddsordninger og vi er en nasjonal frivillig organisasjon med lokal forankring.

I 2022 starter vi opp pilotprosjektet Lys i gamle hus med utvalgte pilotkommer.

Kan prosjektet bremse forfall og tap av historiske hus og heller la husene få en sentral rolle i en bærekraftig stedsutvikling?

Vila Vigen før og etter. Følg oss på sosiale medier på Facebook og Instagram for å se mer.