Bergesenstiftelsen gir tilskudd til Lys i gamle hus

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse, med formål om å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975 og har siden bidratt til, som en mulig alternativ og supplerende finansieringskilde, å realisere over 4000 større og mindre prosjekter. Når vi nå skal i gang med å fylle tomme hus med folk og liv så tillot vi oss å søke!

“Stiftelsen skal «søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper». Bergesenstiftelsen støtter derfor også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft.” Vi mente at planene for piloten Lys i gamle hus falt godt innenfor dette.

I dag fikk vi den gledelige nyheten at Fortidsminneforeningen har fått tilskudd fra Bergesenstiftelsen til pilotprosjektet Lys i gamle hus. Vi søkte om støtte til første del av arbeidet, som er kartlegging.

“Bergesenstiftelsens styre finner at denne søknaden er innenfor de formål som stiftelsen støtter, og søknaden vant frem i prioriteringen. Vi har gleden av å meddele at det ble tildelt kr 150 000.”

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen skriver blant annet i en pressemelding:

Mange norske kommuner sliter med fraflytting og det jobbes for å snu trenden ved å øke attraktivitet og bolyst. Siden 2014 har Fortidsminneforeningen stått bak en aksjon der det en gang årlig tennes lys i fraflyttede hus over hele landet. Med prosjektet Lys i gamle hus ønsker de å ta aksjonen ett steg videre.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 211 000 boliger i Norge står ubebodd, de fleste i distriktene. Samtidig er det folk som søker seg ut av byene, som gjerne kunne tenke seg å bo i et hus med sjel eller overta et småbruk.

Fortidsminneforeningen vil derfor bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. Foreningen har bred erfaring innen bygningsvern og kunnskap om tilgjengelige tilskuddsordninger. De er en nasjonal frivillig organisasjon med lokal forankring.

Å få tilskudd betyr mye for prosjektet, at vi nå kan komme i gang med arbeidet som planlagt i løpet av 2022. Det viser også at det er tro på et prosjekt som dette, noe vi tar med oss i det videre arbeidet.

Se mer om våre samarbeidspartnere her og for å se mer om vår tildeling og se andre som har fått tilskudd, besøk Bergesenstiftelsen.