Ny tilskuddsordning: Nytt liv i naust og sjøhus

En rapport NIKU har gjort for Riksantikvaren slår fast at naust og sjøhus er den bygningstypen som vi mister mest av hvert år. Nytt liv i naust og sjøhus er en tilskuddsordning og en satsning for å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og tap. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 10,5 millioner kroner til ordningen som er i regi av Forbundet KYSTEN, som nå er i gang med tredje og siste tildelingsrunde.

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som er åpen for alle. Naustet kan være i privat eie. Tilskuddet søker å komme flest til gode, at naust og sjøhus skal tas vare på og brukes, ‘vern gjennom bruk’. Derfor er det et kriterier at laget eller foreningen må ha en skriftlig avtale med eier, med en minimum 10 årig bruksavtale. Denne avtalen må tinglyses.

Men man kan også søke om å å gjøre nødvendige tiltak som f.eks. å flytte verneverdige naust og sjøhus som er truet av klimaendringer. 

Hvordan søker man? 

Det er viktig å dokumentere verneverdien, som hva er historien, hva bygget representerer av lokal tradisjonell byggeskikk, hva som er spesielt med bygget og hva det betyr for lokalsamfunnet og befolkningen. Inkluder gjerne uttalelser som vedlegg. 

Hva er tilstand? Det kan være bra med en tiltaksplan og kostnadsoverslag, samt en prosjektplan, for tilbakeføring, istandsetting eller varsom tilpasning til ny bruk, etter bygninsgvernmetoder. Det sees positivt på at prosjektet nyttes til formidling, av tradisjonshåndverket underveis. Dette kan være å avholde en åpen dag, invitere til dugnad med veiledning eller arrangere kurs for huseiere og håndverkere.

Ha en plan for bruk, at bygget skal være så tilgjengelig og åpent for alle som mulig. Helst skal det inkludere arrangementer rettet mot barn og unge og da gjerne med formidling av kystkultur.

Hvor mye kan man søke om? 

Inntil 80% av totalkostnadene, inntil 300.000 kr. Minimum 20% være egenandel. Dette kan være dugnadstimer (beregn 370 kr per time per person i budsjettet). Dette kan regnes ut i forhold til tiltaksplan og kostnadsoversikt. Vurder hvilke arbeidsoppgaver som kan gjøres på dugnad og la dette stå oppført sm del av egenandelen. Man kan søke om midler til selve istandsettingsprosjektet, men også forprosjekt, som innhenting av tilbud. 

Mer om ordningen her: https://kysten.no/nyheter/2022/utlysning-3-runde-nytt-liv-i-naust-og-sjøhus

Og søknadsskjema her: https://fs12.formsite.com/kysten/qlypddxr5l/index.html

Søknadsfrist for denne tilskuddsordningen er 1.februar 2023.

Se flere tilgjengelige tilskuddsordninger for tiltak på gamle hus i privat eie på byggogbevar.no