Én million kroner fra Husbanken til Lys i gamle hus

Kan et gammelt forlatt hus bli noens bolig igjen? Dette er noe av det Lys i gamle hus nå har fått muligheten til å se nærmere på! Husbanken deler ut 11,9 millioner kroner i tilskudd til boligsosiale tiltak i 2023. Tilskuddet går til prosjekter som bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet, og at flere kan skaffe seg en god bolig.

Da søknadsfristen gikk ut 1. juni hadde Husbanken fått inn totalt 110 søknader på 110 millioner kroner. 57 av dem gjaldt tilskudd til boligsosiale tiltak, og av disse har Husbanken valgt ut 17 prosjekter som får tilskudd.

Blant mottakerne er det kommuner, forskningsmiljøer og ulike frivillige organisasjoner.

Prosjektene som får støtte retter seg mot barnefamilier og lavinntektsgrupper i pressområder, eldre, personer med funksjonshemminger, psykiske lidelser, rusavhengighet og bostedsløse. Dette er målgrupper Husbanken er opptatt av.

Prosjektleder Gry Kongsli, i Husbanken

Her er noen eksempler på prosjekter som får tilskudd:

Barnevennlig nabolag og lys i gamle hus

Trondheim kommune får 690 000 kroner for å finne ut hvordan de best kan utvikle et barnevennlig nabolag rundt et bygg med utleieleiligheter på Møllenberg.

Sol-Is Arkitekter i Oslo får 500 000 kroner for å undersøke boligpotensiale i funksjonstømte bygninger som en mulig løsning på boligbehov i distriktene.

Fortidsminneforeningen får én million kroner til oppstarten av et treårig prosjekt om å utvikle nye bokonsepter. Målet er at flere eksisterende og tomme bygg i distriktene blir tatt i bruk som boliger.

Leieboerforeningen får til sammen 980 000 kr til to prosjekter. Det ene er å videreutvikle modellen for leieboersamvirke med veileder, og det andre handler om å arrangere kurs, en konferanse og utgi et tidsskrift til foreningens medlemmer.

Vi I Fortidsminneforeningen er svært glade for tildelingen og Husbankens tro på prosjektet. Vi har hatt en god start i fem pilotkommer, der vi har kartlagt tomme hus men paradoksalt nok – også boligmangel. Tilskuddet fra Husbanken muliggjør en utprøvning av ulik aktivisering av gamle hus, som et viktig tilskudd til et variert og godt botilbud i distriktene.

Prosjektleder Lys i gamle hus Bianca Wessel, i Fortidsminneforeningen

Kriterier for å få tilskudd

Husbanken har vurdert søknadene utfra om prosjektene bidrar til

  • økt kunnskap om leiemarkedet og styrking av leietakeres rettsikkerhet og bosituasjon
  • utvikling av nye modeller som samkjører boligtjenester med andre tjenester
  • kunnskap om hvordan barn og unge kan få en god og trygg bosituasjon
  • bedre bosituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne
  • tiltak for å øke tilgjengeligheten på egnede boliger i distriktskommuner
  • forsøk med nye botilbud for bostedsløse
  • nye former for brukermedvirkning i utviklingen av bolig- og tjenesteområdet

– Vi har også lagt vekt på at kunnskapen som utvikles i prosjektene skal dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

Se hele pressemeldingen her: ntb.no

Fra før av har pilotprosjektet mottatt tilskudd fra Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen. Se mer om Lys i gamle hus på fortidsminneforeningen.no