Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, eller KULA-registeret, skal bli et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap i Norge. Riksantikvaren har fått oppgaven fra Klima– og miljødepartementet. Dette er et arbeidsprogram for kulturminnevernet i Norge der interessen flytter seg fra enkeltkulturminner og kulturmiljøer til hele landskaper. Det er utarbeidet lister over interessante landskaper i hver fylke. Fylkeskommunene og Sametinget deltar i arbeidet.

Rollag kirkebygd – utdrag fra rapporten

Landskapet ligger på østsida av Numedalslågen rundt fem kilometer nord for Rollag sentrum og åtte kilo­ meter sør for Veggli sentrum. Det omfatter dalbun­ nen fra Tråen­gårdene i sør til Rollag stavkirke i nord, samt lia nord for stavkirken.

Området viser et bredt spekter av jordbrukshistorien i Numedal, med gårddeling, utflytting av tun, anlegg av underbruk, rydninger som ble fast bosatte og ikke minst ulike sider ved husmannsvesenet. I tillegg viser området en sterk kobling mellom bruk av utmarks­ ressursene og bergverksdrift. Stavkirken med middel­ alderkirkegården rundt, og prestegården, er svært viktige elementer i landskapet. Den nære forbindel­ sen mellom stavkirken og prestegården går tilbake til middelalderen, og er fortsatt lesbar. Her ble plasser ryddet fra rundt 1700 og fram til midten av 1800­tallet. Tråen­skatten viser at området har vært viktig langt tilbake i tid.

Deler av området ligger innenfor Trillemarka­ / Rollags­ fjell naturreservat. Her er det verneforskriften som gjelder og Fylkesmannen har forvaltningsansvaret.

Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom gårdstuna, både i dalbunnen og i den tidligere husmannsgrenda. I den skogkledde lia mellom gårds­ bruka og de tidligere plassene bør det heller ikke komme ny bebyggelse, da det vil svekke lesbarheten i landskapet. Fortsatt jordbruk er viktig for å opprett­ holde kvalitetene i landskapet. Dette gjelder hele arealet som i dag er i drift.

Se hele dokumentet her: ra.no

KULA-registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva som er verdiene og hvordan de bør ivaretas.