Lys i gamle hus på KIK kulturminne-webinar for tidligere Viken

Et viktig steg for å stoppe at hus forfaller er å vite om dem, ved å ha oversikt. Men det handler vel så mye om folk som det gjør om hus. Gjennom Lys i gamle hus kartlegger vi tomme hus i utvalgte pilotkommuner – i tillegg til å samle oversikt over ressurser og hva som rører seg lokalt. Det var noe av det kommuneansatte fikk høre mer om på webinar, i regi av KIK – kuturminner i kommunene.

Det er et nasjonalt mål at vil skal redusere tapet av verneverdige kulturminner. Gjennom KIK jobber fylkeskommunen med å styrke den kommunale kompetansen på kulturmiljøfeltet. Et av tiltakene er en webinarrekke for kommunene, med kursing og inspirasjon.

Lys i gamle hus ble invitert til å holde foredrag for tidligere Viken, Akershus, Buskerud og Østfold. Totalt 98 tilhørere ville gjerne høre mer om hvordan vi jobber, vår erfaring så langt og hva vi mener er veien videre. Nasjonal prosjektleder Bianca Wessel stilte, sammen med Bastian Tuv Kverneland som er lokal prosjektleder i Lys i gamle hus i Rollag. Vi delte hvordan man rigger et pilotprosjekt som dette, med et nasjonalt overheng der den lokale forankringen er viktigst.

Bastian kunne fortelle fra Rollag i Buskerud, som er en av våre seks pilotkommuner. Han er selv innflytter og har erfaring med å være på husjakt og etablere seg i en ny kommune. I hans farvann har det kommet flere og de er nå en gjeng på 30 personer som har slått seg ned i Rollag, der flere har skapt sine egne arbeidsplasser gjennom å gründe nye bedrifter og kanskje aller viktigst, blitt en del av nærmiljøet og den lokale verdiskapningen.

Lys i gamle hus – en omstillingskampanje

Et nasjonalt prosjekt når bredt ut, samler og sikrer fremdrift lokalt. Samtidig ser vi at det å bygge nedenfra og opp, at det er den innsatsen som skjer på grasrota som virkelig er avgjørende. Det å skape møteplasser, åpne for medvirkning og at man jobber frem en omstilling sammen er det som betyr mye.

Man må være med selv og involvere seg, om en vil ha med folk på å skape en god kommune.

Bastian Tuv Kverneland, prosjektleder Lys i gamle hus i Rollag

I sitt arbeid har Bastian involvert seg i satsninger som bygda bryr seg om, som deltagelse i historielaget, styrke et håndverkssenter, aktiviteter for barn og unge, oppstart av ny nærbutikk, legge til rette for kulturlivet og også skape miljø for gründere. Han har valgt å gå bredt ut med særlig satsning på kulturarrangementer og møteplasser.  Gjennom dette arbeidet blir han selv godt kjent med kommunen men han knytter også kontakter og skaper tillit.

Nå jobber Bastian med kartlegging og aktivisering av gamle hus som står tomme. Flere nye folk er allerede på plass i gamle hus. Videre, i dette arbeidet kom han over en flott gammel skysstasjon, som det nå utvikles en mulighetsstudie rundt, for å se hva slags nye bokonsepter den ærverdige bygningen kanskje kan huse i fremtiden.

I mellomtiden er han aktiv med å arrangere ulike former for prøvebo-ordninger og være et knutepunkt mellom huseiere og de som kunne tenke seg å flytte til Rollag. En bølge er på vei og Rollag er i ferd med å posisjonere seg for å ta i mot de som kommer, gjennom samarbeid og frivillighet.

Støtteordninger som treffer når drivkraften er som størst er det som virkelig gir avkastning varige resultater. Det ble i webinaret rettet en takk til forvaltningen, næringslivet, Innovasjon Norge, Merkur og Distriktssenteret for å legge til rette med ulike støtteordninger og incentiver.

Selv med en sterk dugnadsånd i bunn så trenger man i blant større kubber på bålet.

Bastian Tuv Kverneland