Naust og sjøhus er truet!

Hvert år mister vi gamle hus som enten gir etter for forfall, eller som blir revet. Med ønske om å få en oversikt over situasjonen så startet Riksantikvaren et tjue år langt arbeid med feltarbeid. Nå foreligger resultatet og det er registrert at det er sjøhus og naust er mest utsatt, i forhold til forfall og tap.

Riksantikvaren startet i 2000 med jevnlig kontrollregistrering av et stort antall eldre bygninger i 18 utvalgte kommuner i miljøovervåkingsprogrammet «Gamle hus da og nå». Formålet med overvåkingsprogrammet var å følge bygningstap, forfall og endringer over tid. Undersøkelsesgrunnlaget omfattet 368 sjøhus og naust, fordelt på fem kystkommuner som var med i overvåkingsprogrammet: Flora, Saltdal, Samnanger, Sandnes og Tromsø.

Definisjonen av sjøhus og naust i undersøkelsen er basert på standardiserte bygningskategorier i SEFRAK-registeret. Sjøhus er som oftest større bygninger, oppført i tilknytning til bryggeanlegg, gjerne med mer enn én etasje, og med gavl, dører og heiseanordning mot sjøsiden. Naustene er enkle, ettroms sjøbuer uten gulv, oppført på bakken et stykke over flomålet, og med en stor dør i gavlveggen mot sjøen. Mens naustene hovedsakelig er bygd for oppbevaring av båt og fiskeredskap, har sjøhusene gjerne hatt flere funksjoner, slik som fiskemottak, varelager og handel.

Resultatet av datainnsamlingen viser at mens de øvrige undersøkte bygningstypene: boliger, bygårder, driftsbygninger, mindre uthus og utmarkshus stort sett har hatt synkende eller stabile tapstall, har det vært økt tap av sjøhus og naust. Ved siste kontrollregistrering, i perioden 2015-2019, hadde tapsandelen for sjøhus og naust økt til 7 %. Så mye som 18% av undersøksgrunnlaget var i forfall. Se resultatet av undersøkelsen på niku.no

Nytt liv i naust og sjøhus

Gjennom en tilskuddsordning vil Forbundet Kysten sammen med Sparebankstiftelsen DNB snu trenden, at naust og sjøhus i hele landet nå skal settes i stand. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv. Det var nettopp på bakgrunn av rapporten om at naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner raskest at tilskuddsordningen kom i stand. Prosjektet “Nytt liv i naust og sjøhus” går over tre år, fra 2021-2023. Tredje og siste runde for søknader vil bli utlyst nå i høst. Se mer på kysten.no

Det finnes også andre steder å søke tilskudd. For råd om hva som gjelder i ditt omårdet, ta kontakt med lokallag i Fortidsminneforeningen, et lokalt bygninsgvernrådgivningsenter eller kommunen. En del tilgjengelige tilskuddsordningene er også listet digitalt, på byggogbevar.no

Vet du om et naust eller sjøhus som burde tas vare på? Send oss bilder og tekst, enten på lysigamlehus@fortidsminneforeningen.no eller på Instagram eller Facebook. Naustet som avbildet her ligger i Kvitsøy, Rogaland og har tidligere mottatt vernepris for god istandsetting.