Utlysning, gammelt hus søkes på Kvitsøy!

Gamle bygninger ute av bruk er en uutnyttet ressurs og gjennom Lys i gamle hus jobbes det med å kartlegge og aktivisere, for levende og attraktive lokalsamfunn i distriktene. Prosjektet startet opp i september 2022, og Kvitsøy er én av fem pilotkommuner i det treårig prosjekt, som er ledet av Fortidsminneforeningen.

I løpet av året som har gått så er Lys i gamle hus etablert lokalt på Kvitsøy, gjennom fullt hus på oppstartsmøte, spennende idémyldring på kvelden med ‘Åpent Pakkhus’ og også et eget søknadsverksted, der huseiere kunne lære mer om tilgjengelige tilskuddsordninger til tiltak på gamle hus. 

Det har vært gode møter og dialog, med interesse og positivitet lokalt. 

Prosjektleder Lys i gamle hus Kvitsøy, Helene Nordbø Hansen

En spennende masteroppgave ‘Fra ivaretakelse til verdiskapning: samarbeidets betydning for stedsutvikling på Kvitsøy’ er jobbet frem, som følge av nasjonal oppmerksomhet for det arbeidet som gjøres lokalt. Oppgaven ble basert på prosjektet Lys i gamle hus. Videre tok vi i mot ‘Hus og Folk’, en podcast for alle i Norge som er glad i gamle hus og spennende folk. Podcasten et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar og det var veldig gledelig at Lys i gamle hus på Kvitsøy ble en del av deres sommerturne.

Vi er i mål med kartleggingen av tomme hus og også ressurser lokalt. Fremover vil vi jobbe for at flere gamle hus kan settes i stand og komme i bruk igjen. Vi vil fremme det som er av tilgjengelige virkemidler og legge til rette for at huseiere igjen tar sine tomme bygg i bruk – eller at de kanskje kan gi rom for nye folk. 

Kvitsøy er Norges minste kommune målt i areal, bestående av 167 øyer, holmer og større skjær. Gamle hus på Kvitsøy representerer historisk byggeskikk og stedsidentet. Det å ivareta den tradisjonelle bebyggelsen er et positivt bidrag i arbeidet med bolyst. Flere eiere har søkt om tilskudd til arbeid med istandsetting og tilbakeføring, fra blant annet Kulturminnefondet.

Det er gledelig at mange ønsker å bevare kulturminnene sine og de verdiene de representerer. Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Norge ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. Slik blir verdier bevart, samtidig som bruken av kulturminnene skaper nye verdier.

Direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. 

Den lille øy-kommuen med litt over 500 innbyggere, er med historie og natur på mange måter en attraktiv kommune. Og det igangsatte veiprosjektet Rogfast og Kvitsøytunnelen som vil gi fastlandsforbindelse, vil by på ytterligere muligheter. I følge SSB er det en forventet befolkningsvekst på Kvitsøy.

Hus treng folk og folk treng hus. Kommunen jobber godt med utvikling av ny eiendom. Men de har også sett at de gamle husene ute av bruk kan være en ressurs og er derfor med i satsningen Lys i gamle hus, som et viktig tillegg i arbeidet for bolyst. Fra før av har Lys i gamle hus med Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen på laget. Nå har også Husbanken satset på prosjektet, som ønsker å bidra til at flere gamle hus kan taes i bruk igjen for å skape et økt og variert botilbud.

Nå søker Lys i gamle hus etter eiere av av gamle hus som er ute av bruk på Kvitsøy. De som ønsker å vite mer om hvordan deres gamle hus kan komme i bruk igjen må ta kontakt! Vi velger ut ett hus der vi ser på hva som er mulig, fra istandsetting, energieffektivisering og tilskuddsordninger til søknadspliktige tiltak og finansiering av prosjektet. Dersom du er interessert i en gjennomgang av ditt gamle hus, så ta kontakt med lokal prosjektleder, Helene Nordbø Hansen på e-post: helene@fortidsminneforeningen.no innen 8.oktober.

Foto fra Kvitsøy: kvitsoy.no