Kjøpe småbruk eller gård?

Vi har ca 180.000 landbrukseiendommer i Norge. Av disse er over 30.000 ubebodde i følge ferske tall fra SSB. Samtidig er ordet småbruk det klart mest søkte ordet på finn.no, med rundt 600 000 søk per år. Det er tydelig at mange drømmer om å flytte på landet, eller ha et småbruk som fritidsbolig. Noen av de som søker seg til småbruk ønsker areal til å drive med dyr eller de ønsker å dyrke frukt, bær og grønnsaker i småskala, hovedsaklig til eget forbruk. Å få anledning til å ta vare på og pusse opp eldre bygninger til moderne standard kan også være en motivasjon for noen.

I tillegg til markedsplasser som finn.no og rubrikk.no finnes det også mindre nettsider som formidler kjøp og salg av landbrukseiendom. På Gardsbruk.no er det gratis å annonsere, både for de som er på let etter og de som vil selge drømmegården. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til – ungdom inn i landbruket. Se mer på gardsbruk.no

Hva er småbruk og gård?

En landbrukseiendom skal omfatte minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal, i følge SSB.

Småbruk er et lite, selveiet gårdsbruk men en eller flere driftsbygninger. Størrelsen kan variere fra noen få dekar og opp til 35 dekar fulldyrket mark, eller 100 dekar totalt. Slike små bruk kan omsettes fritt og er som regel unntatt fra bo- og driveplikt (dersom det ikke ellers er boplikt i kommunen).

Et gårdsbruk må være av en slik størrelse at en stor del av verdien på eiendommen er næring. Småbruk ha en viss produksjon, men på et gårdsbruk utgjør produksjonen en avgjørende del av husholdningens samlede inntekt. Et gårdsbruk har normalt sett bo- og driveplikt.

Landbrukseiendommer kan komme med jakt og fiskerettigheter og seter. Foto: Kristoffer Eknes

Regler, ord og utrykk

Men drømmen om et bruk kan fort ende i regler, ord og utrykk det ikke er lett å bli klok på. Konsesjon, odelsrett og boplikt er blant lovene en bør sette seg litt inn i.

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta eiendommen. Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den aktuelle kommunen. Legg også merke til konsesjonsgrense i hver enkelt kommune.

Odelsrett gjelder bare landbrukseiendommer. Det må være dyrket jord eller produktiv skog på eiendommen. I dag er kravet at eiendommen har minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog.

Boplikten innføres av en kommune som ønsker at det skal bo folk på eiendommene i kommunen. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer og på andre eiendommer og boplikten kan være personlig eller upersonlig. 

Lurer du på regelverk rundt kjøp og drift av en landbrukseiendom? En kan finne nyttig og oppdatert informasjon på sidene til Landbruksdirektoratet. Men kanskje aller best er å ta direkte kontakt med landbrukskontoret i aktuell kommune for å høre hva som som gjelder.